Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
O nás - psp3
Menu
O nás

Pečovatelská služba Praha 3, příspěvková organizace se sídlem Roháčova 26, je zřízena Městskou částí Praha 3 a poskytuje služby občanům Prahy 3.

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci, kdy jsou částečně nebo úplně odkázáni na pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba umožňuje svým uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Cíl

Hlavním cílem a účelem organizace je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.
Pečovatelská služba pomáhá klientům s osobní hygienou, zajištěním chodu domácnosti, donáškou jídla, pochůzkami, nákupy, apod. Organizace podporuje uživatele v zapojení do společenského života a v kontaktu se společenským děním. Organizace pomáhá uživateli v udržení jeho schopností a dovedností co nejdéle.
Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů a v domech s byty zvláštního určení Roháčova 26 a Krásova 4.
Kluby seniorů v DPS jsou určeny pro aktivní využití volného času seniorů — uživatelů Pečovatelské služby.

Cílová skupina

Občané Prahy 3, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu v situaci, kdy potřebují pomoc a podporu další osoby k zajištění svých potřeb.

Negativní cílová skupina

 • Zdravotní stav zájemce o službu vyžaduje akutní hospitalizaci.
 • Zájemce o službu není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby.
 • Zájemce vykazuje známky agresivity.
 • Zájemce má přenosnou infekční chorobu.
 • Zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči.
 • Zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz oběda ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby na zavolání apod.).
 • K poskytnutí služby s ohledem na schopnosti žadatele není důvod, protože není odkázán na pomoc druhé osoby.

Zásady poskytování sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby.

 1. Rovnocenný přístup
  Zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků. Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele, je kladen důraz na ochranu práv uživatelů, jejich autonomii. Uživatel má co největší podíl na rozhodování o důležitých hlediscích služby.
 2. Zásada aktivní účasti uživatele a přiměřené podpory
  Uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování. Cílem pečovatelské služby je, aby pomoc působila na osoby aktivně a podporovala rozvoj jejich samostatnosti.
  Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli na základě sestaveného individuálního plánu, který vychází z jejich potřeb, možností a přání. Z toho důvodu si sami určí druh a frekvenci poskytovaných služeb.
 3. Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům
  Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody. Prioritou našich poskytovaných služeb je individuální přístup ke klientovi, respektování jeho lidských a občanských práv a oprávněných zájmů.
  Zaměstnanci pečovatelské služby respektují soukromí uživatelů, při poskytování služby v jejich domácím prostředí vstupuje zaměstnanec do bytu pouze za přítomnosti uživatele a v době, která je pro poskytování služby stanovena.
 4. Individuální přístup k uživateli
  Zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele. Je kladen důraz na ochranu práv uživatelů a jejich autonomii. Zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli dle jejich přání, potřeb a možností. Vycházejí z plánování průběhu služby, které probíhá společně s uživateli. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým uživatel nedal souhlas.
 5. Kvalita služby
  Profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb. Dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby.
 6. Ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
  Zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby a zacházet s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ust. 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pravidla poskytování péče

 • Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy mezi organizací a občanem.
 • Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy srozumitelně seznámen s možnostmi a způsoby poskytování služeb, ceníkem služeb a způsobem úhrady, s právy a povinnostmi uživatelů služby.
 • Sjednání a zavedení služeb provádí vždy příslušný vedoucí pracovník okrsku Pečovatelské služby. Sjednání služby předchází sociální šetření, které realizuje sociální pracovník organizace.
 • Službu realizuje odborný pracovník — pečovatelka.