Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
Smlouva o poskytování pečovatelské služby - psp3
Menu
Smlouva o poskytování pečovatelské služby

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zák., v platném znění (ObčZ) a v souladu s ustanoveními §§ 40 a dalších zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách (ZoSS)

 

Uživatel: Příjmení a jméno:

Datum narození:

Trvale bytem:

(dále jen „Uživatel“)

a

Poskytovatel: Pečovatelská služba Praha 3

Sídlo: Praha 3, Roháčova 26, 130 00

IČ: 70892326

Číslo účtu: 2000782339/0800

Jednající: Miroslava Oubrechtová, ředitelka

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

 

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je poskytování sociální služby – pečovatelská služba – Poskytovatelem Uživateli ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

2. Poskytovatel je provozovatelem sociální služby – pečovatelská služba ve smyslu ust. § 40 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva je sjednána na základě předchozího jednání se zájemcem o službu (Uživatelem) nebo jeho zákonným zástupcem.

 

II.

Rozsah poskytování sociální služby

1. Rozsah služby a její jednotlivé úkony jsou stranami této Smlouvy sjednány v dokumentu Požadované úkony a rozsah péče, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

2. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu zejména ve smyslu ust. § 40 z. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, neboť obě strany splňují podmínky pro uzavření této Smlouvy.

3. Na základě individuálně určených potřeb Uživatele se Poskytovatel zavazuje Uživateli poskytovat pomoc v níže uvedených Základních činnostech (dle ust. § 40 ZoSS):

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Kromě činností uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku Poskytovatel nabízí zajišťovat Uživateli a na jeho žádost nad rámec Základních činností i Fakultativní činnosti, jejichž výčet je uveden v Příloze č. 1 – Požadované úkony a rozsah péče. Fakultativní služby mohou být poskytovány pouze Uživateli, který má s Poskytovatelem sjednán alespoň jeden úkon v rámci Základních činností.

 

III.

Místo a čas poskytování sociální služby

1. Služba se sjednává na dobu neurčitou / určitou do …………….., a to počínaje datem ……………………………… (Den zahájení poskytování služby).

2. Služby sjednané v čl. II. odst. 2, 3, 4 a 5 této Smlouvy se poskytují obvykle v domácnostech uživatelů.

3. Služby jsou Uživatelům poskytovány v rámci stanovené pracovní doby a kapacitních možností Poskytovatele.

 

IV.

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby podle schválených úhrad, které jsou uvedeny v platném Sazebníku Poskytovatele – Příloha č. 2.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu příloh této smlouvy, o čemž je povinen Uživatele informovat nejméně 15 dní před účinností změn.

3. Poskytovatel je povinen předat Uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté Základní i Fakultativní služby za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly tyto služby poskytnuty.

4. Vyúčtování úhrady za Služby v daném měsíci, vyjma úhrady za dovoz nebo donášku stravy, se provádí prostřednictvím snímače čárového kódu, přiděleného každému uživateli. Uživatel obdrží poštovní poukázku včetně vyúčtování služeb.

5. Úhradu za poskytnuté služby Uživatel hradí:

a) převodem z účtu na účet Poskytovatele, číslo účtu: 2000782339/0800; Při platbě se uvádí variabilní symbol, který identifikuje Uživatele.

b) zaplacením složenky, kterou Uživatel obdrží od Poskytovatele

c) v hotovosti do rukou pracovnice v sociálních službách, jejímž prostřednictvím je pečovatelská služba zajišťována, a to jen pokud výše úhrady za daný měsíc je nižší nebo rovna částce 5000,- Kč.

6. Přeplatky na úhradách jsou automaticky odečteny při stanovení úhrady pro další období a na žádost Uživatele je Poskytovatel povinen předložit písemné vyúčtování. Při přerušení nebo ukončení služby budou přeplatky zaslány do 20. dne následujícího měsíce:

a) poštovní poukázkou, nebo

b) na účet Uživatele.

7. V případě úmrtí Uživatele se případné přeplatky či nedoplatky přihlašují k dědickému řízení.

8. Dále uvedeným osobám se Základní služby, s výjimkou nákladů za stravu, poskytují bez úhrady:

a) účastníkům odboje, dle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí

b) osobám, které jsou účastníky rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců

c) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, v úplnosti ust. § 75 odst. 2 z. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, v platném znění.

 

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje realizovat sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o sociálních službách a ve smyslu jeho prováděcích předpisů a při poskytování uplatňovat Standardy kvality sociálních služeb a Vnitřní pravidla Poskytovatele.

2. Uživatel prohlašuje, že byl srozumitelně seznámen s:

a) Vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby

b) Pravidly Poskytovatele pro podávání a vyřizování stížností

c) Rozsahem služeb poskytovaných Poskytovatelem

3. Uživatel nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje zaplatit úhradu za poskytnutou sociální službu ve sjednané výši a v dohodnutém termínu.

4. Uživatel je povinen informovat Poskytovatele o změnách skutečností/okolností rozhodných pro výkon služby, a to do 8 dnů od jejich vzniku.

 

VI.

Ochrana osobních údajů

1. Poskytovatel se zavazuje v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., všechny osobní, případně citlivé údaje Uživatele shromažďovat a zpracovávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním služeb. Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným osobám a nebudou použity ani k jinému účelu.

2. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával jeho osobní a důvěrná data obsažená v Žádosti o poskytování pečovatelské služby a dalších dokumentech výlučně k účelu uvedenému v předchozím odstavci. Totéž se týká jakýchkoliv osobních dat získaných či zjištěných při poskytování služby.

3. Všichni zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle z. č. 108/2006 Sb.

 

VII.

Ukončení poskytování sociální služby

1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva může být ukončena:

a) uplynutím sjednané doby

b) písemnou dohodou smluvních stran

c) ze strany Uživatele:

I. písemnou výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 5 (pět) kalendářních dnů od data doručení výpovědi

II. úmrtím Uživatele

d) ze strany Poskytovatele písemnou výpovědí z důvodu:

I. zániku Poskytovatele

II. pokud Uživatel onemocní závažným infekčním nebo duševním onemocněním, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců Poskytovatele při výkonu služby

III. jestliže se Uživatel chová k pracovníkům Poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti těchto pracovníků nebo k vytvoření nepřátelského, nedůstojného, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí

IV. porušení povinností Uživatele plynoucích z této Smlouvy. Při zvláště hrubém porušení může Poskytovatel ukončit Smlouvu ihned. Za zvláště hrubé porušení se považuje zejména vědomé nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 30 dní od obdržení vyúčtování i přes předchozí upozornění poskytovatele

V. odmítnutí podpisu Uživatele na dodatku ke Smlouvě nebo odmítnutí schválení změny Sazebníku týkající se zvýšení úhrad za pečovatelskou službu

VI. Pokud Uživatel nevyužívá služeb poskytovatele po dobu 6 měsíců a delší, s výjimkou prokázané dlouhodobé hospitalizace, smluvní vztah zaniká uplynutím posledního dne sedmého měsíce, po dobu, kterou nebyla služba využita.

2. Výpovědní lhůta shodná pro Poskytovatele i Uživatele byla smluvními stranami sjednána na 10 kalendářních dnů, pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem sjednaným jako zahájení poskytování služby (čl. III. odst. 1 této Smlouvy).

2. Změny v této Smlouvě, s výjimkou změn přílohy č. 2 – Sazebník Poskytovatele, lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků nebo novou smlouvou.

3. Otázky ve Smlouvě výslovně neupravené a právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se řídí občanským zákoníkem v platném znění, zákonem o sociálních službách v platném znění a dalšími práv. předpisy pro oblast Pečovatelských služeb.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že ji neuzavřely v tísni nebo za nevýhodných podmínek.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem souhlasí.

7. Přílohy Smlouvy, které tvoří její součást:

a) Příloha č. 1 – Požadované úkony a rozsah péče

b) Příloha č. 2 – Sazebník služeb Pečovatelské služby Praha 3

c) Příloha č. 3 – Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

d) Příloha č. 4 – Pravidla podávání a vyřizování stížností

V Praze dne…………………………………….. V Praze dne……………………………………..

..…………………………………………………….. ..……………………………………………………..

Za Poskytovatele Uživatel / Zákonný zástupce Uživatele