Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mbehal.cz/subdomains/pecovatelska/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby Praha 3 - psp3
Menu
Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby Praha 3

I. Základní ustanovení

 1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 2. Etický kodex je soubor pravidel a hodnot, který zaručí naplňování zavedených standardů kvality sociálních služeb v organizaci. Je jedním ze základních dokumentů principů chování a morálky všech zaměstnanců organizace.
 3. Pracovníci organizace dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony ČR a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.
 4. Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby Praha 3 vychází z etického kodexu sociálních pracovníků.

II. Etické zásady

a) ve vztahu k uživatelům

 1. Pracovníci ctí jedinečnost každého uživatele bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 2. Mezi základní hodnoty řadíme práva uživatelů na soukromí, sebeurčení a autonomii, respektujeme práva každého uživatele na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
 3. Pracovníci upřednostňují profesionální odpovědnost před svými soukromými zájmy a poskytují službu na co nejvyšší odborné úrovni.
 4. Pracovníci se chovají zdvořile a přistupují ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.
 5. Pracovníci respektují důstojnost každého uživatele, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytují žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tím nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu k uživateli jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem.
 6. Všichni pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své práce. Zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatele a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 7. Uživatel je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
 8. Pracovníci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě, průběh poskytování služby nebo narušit profesionální přístup k uživateli či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.
 9. Pracovníci, kteří pracují v přirozeném prostředí uživatele, respektují hodnoty a zvyky tohoto prostředí a osob v něm žijících.
 10. Pracovníci nevytvářejí s uživateli nedůstojné a nepatřičné vztahy, jednají otevřeně, přímo a jasně.

b) ve vztahu k organizaci

 1. Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň poskytovaných služeb byla co možná nejvyšší.
 2. Zaměstnanci pečovatelské služby respektují poslání pečovatelské služby, principy poskytované služby a cíle služby.
 3. Zaměstnanci se řídí všemi směrnicemi a dalšími platnými předpisy organizace.
 4. Zaměstnanci pečovatelské služby se k majetku organizace chovají tak, aby nedošlo k jeho zcizení nebo poškození.
 5. Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 6. Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby chránili dobré jméno organizace a nesnižovali její důvěru v očích veřejnosti.

c) ve vztahu ke svým spolupracovníkům

 1. Pracovník respektuje rozdílné názory svých spolupracovníků, na případné závady a nedostatky upozorňuje svého nadřízeného.
 2. Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů a odborných pracovníků, úzce s nimi spolupracují a zvyšují tak kvalitu poskytované sociální služby.
 3. Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem či žadatelem o službu.
 4. Zaměstnanci jsou povinni vyhýbat se jakýmkoliv konfliktům soukromého charakteru a také jim předcházet.

d) ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 1. Pracovníci jsou povinni dbát o svůj odborný růst, vzdělávat se a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.
 2. Pro svůj odborný růst pracovníci využívají znalosti a dovednosti odborníků, svých nadřízených a kolegů a své znalosti zpřístupňují druhým.

e) ve vztahu ke společnosti

 1. Pracovník v sociálních službách má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů
 2. Pracovníci působí na své okolí tak, aby snižovali možné předsudky vůči uživatelům sociální služby.

III. Závaznost etického kodexu

 1. Při vydání tohoto etického kodexu bylo použito všech platných právních předpisů týkajících se oblasti sociálních služeb, občanského zákoníku a standardů kvality sociálních služeb.
 2. Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi vyplývajícími důsledky.
 3. Ode dne účinnosti vzniká všem vedoucím zaměstnancům organizace povinnost prokazatelně seznámit své podřízené zaměstnance s tímto kodexem. Etický kodex musí být umístěn na přístupném místě na všech pracovištích organizace.

IV. Účinnost

Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby Praha 3 jako základní dokument organizace nabývá účinnosti 18. 12. 2017.


Otevřít v PDF

Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby Praha 3